VC008 / VC008A

鬆緊抽皺花飾縫

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

VC008-
VC008A-
12064P/VSQ12241/4″(6.4mm)1.4~3.612DV-K25#182000
VC008-
VC008A-
12048P/VSQ12243/16″(4.8mm)1.4~3.612DV-K25#182000

鬆緊抽皺花飾縫

由16個種花盤變化,利用鬆緊針線之搭配,可縫製數十種不同花樣,適用於高級衣飾、窗簾、床罩等寢具的裝飾縫及桌巾或室內裝飾品之花飾縫