VC008 / VC008A

鬆紧抽皱花饰缝

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

VC008-
VC008A-
12064P/VSQ12241/4″(6.4mm)1.4~3.612DV-K25#182000
VC008-
VC008A-
12048P/VSQ12243/16″(4.8mm)1.4~3.612DV-K25#182000

鬆紧抽皱花饰缝

由16个种花盘变化,利用鬆紧针线之搭配,可缝製数十种不同花样,适用于高级衣饰、窗帘、床罩等寝具的装饰缝及桌巾或室内装饰品之花饰缝