FFT TOP FEEDING FUNCTION

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

S007KD-W121-⑥⑦/FFT/⑨244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W121-⑥⑦/FFT/⑨355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W122-⑥⑦/FFT/⑨244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W122-⑥⑦/FFT/⑨355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W131-⑥⑦/FFT/⑨244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W131-⑥⑦/FFT/⑨355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W132-⑥⑦/FFT/⑨244.0/4.81~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000
S007KD-W132-⑥⑦/FFT/⑨355.6/6.41~5.50.8~1.41.4~4.25H / U4000

FFT  CHỨC NĂNG ĐƯA DÂY VIỀN TRÊN

Thiết kế cơ cấu bàn lừa di chuyển trước sau ưu hóa độc quyền, hành trình đưa vải có hiệu quả lớn, đưa vải may ổn định hơn

PHỤ KIỆN

UTT , UTX