TWO NEEDLES CHAINSTITCH

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

L382-□□

32,48,64,79,95,127

4

Min:1.4mm  MiX:4 mm

Hand lifter:5.5 / Knee lifter:10

TVX7#9~21

4000

L382R

4

Min:1.4mm  MiX:4 mm

Hand lifter:5.5 / Knee lifter:10

TVX7#9~21

4000

DL382-□□

32,48,64,79,95,127

4

Min:1.4mm  MiX:4 mm

Hand lifter:5.5 / Knee lifter:10

TVX7#9~21

4000

DL382R

4

Min:1.4mm  MiX:4 mm

Hand lifter:5.5 / Knee lifter:10

TVX7#9~21

4000

General M/C OptionTùy chọn
Động cơ ly hợpBàn
T32xxHxL818-T2A