Máy may công nghiệp một kim điện tử

Choose model

Choose Model

DL720

Fabric Weight

Hand

Auto

RM13.2 / 4.8 / 6.4DB×1 #14

410~13(可調 Adjustable)0~43700L580 W250 H53036 / 44
phụ kiện tùy chọn