FFT CHỨC NĂNG ĐƯA VẢI TRÊN

Choose model

Choose Model

Qui cách
① Số seri④ Chức năng⑦ Cao độ
② Loại máy⑤ Lưỡi đĩa kim⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp cáp mạng⑥ Số kim⑨ động cơ U:U Series H:H Series

C007KP-W122-⑥⑦/FFT/CH/⑨244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W122-⑥⑦/FFT/CH/⑨355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W131-⑥⑦/FFT/CH/⑨244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W131-⑥⑦/FFT/CH/⑨355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W132-⑥⑦/FFT/CH/⑨244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W132-⑥⑦/FFT/CH/⑨355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W812A-⑥⑦/FFT/CRL/⑨244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W812A-⑥⑦/FFT/CRL/⑨355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-U812A-⑥⑦/FFT/CRL/⑨244.0/4.81.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-U812A-⑥⑦/FFT/CRL/⑨355.6/6.41.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500
C007KP-W812A-⑥⑦/FFT/CRL/CW/⑨465.6/ 6.0/ 6.41.4~3.60.3~2.91~5.55H / U4500

FFT  CHỨC NĂNG ĐƯA VẢI TRÊN

Thiết kế cơ cấu bàn lừa di chuyển trước sau ưu hóa độc quyền, hành trình tiếp liệu có hiệu quả lớn, đưa vải may ổn định hơn.

*Khuyến khích nên dùng cho vải mỏng W812

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTP ,UTR