737K-504F2-02/GAL1320.7-23.658.5DCX27#97500A
737K-504F1-15131.50.7-23.65.5DCX27#97500B
737K-504M1-15131.50.7-23.66DCX27#97500C
737K-504F2-02/GAL/DKK□1320.7-23.658.5DCX27#97500A
737K-504F1-15/DKK□131.50.7-23.65.5DCX27#97500B
737K-504M1-15/DKK□131.50.7-23.66DCX27#97500C
737Qe-504F2-02/GAL1320.7-23.65.5DCX27#97500A
737Qe-504F1-15131.50.7-23.65.5DCX27#97500B
737Qe-504M1-15131.50.7-23.66DCX27#97500C

A

B

C

Vắt sổ khéo léo

A.Thích hợp để vắt sổ cuốn biên chất liệu vải siêu mỏng (đáp bèo), ví dụ: khăn tay, lễ phục …

B.Thích hợp để vắt sổ cuốn biên chất liệu vải siêu mỏng (vắt sổ viền khăn tay), ví dụ: khăn tay, lễ phục … chất liệu lụa tơ tằm

C.Thích hợp để vắt sổ chất liệu vải từ mỏng đến dày vừa (vắt sổ viền khăn tay).ví dụ: khăn tay, lễ phục …

Phụ kiện

VT ,CSA ,CSB ,TUB