INTERLOCK – TABLE

Số hiệu bànKích thướcGiải thích Loại máy thích hợp dùngChú thích
DàiRộng Dày
C007L-T23120054045Semi-SubmergedC007L, C007LX
C007L-T25120054045Non-submergedC007L, C007LX
C007K-T23120054045Semi-Submerged C007K, C007KD, C007JP,
S007K, S007KD
C007K-T25120054045Non-SubmergedC007K, C007KD, C007JP,
S007K, S007KD
C007K-T26120054045Semi-Submerged C007K/CFC
F007K-T120054045Semi-Submerged F007K, F007KD
F007K-T1120054045Semi-Submerged F007K/FR, F007KD/FR
F007K-T2120054045Semi-Submerged F007K/FFT/FHK
F007K-T3120054045Fully-submergedF007K, F007KD